องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงคีรี

ตำบลเชิงคีรี  อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

Get Adobe Flash player
Untitled Document

สังคมน่าอยู่ คุณภาพชีวิตดี ประชาเข้มแข็ง สืบสานประเพณี


นายไซมิง  บือราเฮง
ประธานสภา
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่
นายตอปา  ดะเละ
รองประธานสภา
สมาชิกสภา หมู่ที่

นาย
เลขานุการสภาฯ
สมาชิกสภา หมู่ที่นายซำซูดิง  มือลี
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2
นายดอเล๊าะ  และ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
นายมะยากี  เจ๊ะเงาะ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4น.ส.เจ๊ะนาตีป๊ะ  มะหิและ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงคีรี อำเภอศรีสาคร  จังหวัดนราธิวาส
โทรศัพท์/โทรสาร 0 7356 1007 Email:Chengkiri123@gmail.com