องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงคีรี

ตำบลเชิงคีรี  อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

Get Adobe Flash player
Untitled Document

สังคมน่าอยู่ คุณภาพชีวิตดี ประชาเข้มแข็ง สืบสานประเพณี

นางเหมือนฝัน ขาวผ่อง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงคีรี
ช่องทางการติดต่อ 089-2960409

นางฟารีด๊ะ มะรอนิง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงคีรี
ช่องทางการติดต่อ 089-8702059นายอามาน ดอเล๊าะ
หัวหน้าสำนักปลัด
ช่องทางการติดต่อ 084-7491511
ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
ช่องทางการติดต่อ
ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
ช่องทางการติดต่อ
ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม
ช่องทางการติดต่อ


องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงคีรี อำเภอศรีสาคร  จังหวัดนราธิวาส
โทรศัพท์/โทรสาร 0 7356 1007 Email:Chengkiri123@gmail.com