องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงคีรี

ตำบลเชิงคีรี  อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

Get Adobe Flash player
Untitled Document

สังคมน่าอยู่ คุณภาพชีวิตดี ประชาเข้มแข็ง สืบสานประเพณี


ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางณัศรีนย์  ราพู
เจ้าพนักงานพัสดุ
น.ส.ไลลา  มะมิง
เจ้าพนักงานธุรการ


น.ส.มารัวณี  ยูนู๊
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
น.ส.พาซีย๊ะ  นิแห
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
น.ส.ฟิรมีย์  เลาะ
ผช.จพง.พัสดุ


น.ส.พาตีเมาะ  หะมะ
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้
น.ส.สารีฮะ  ดะมอ
ผช.จพง.ธุรการ


องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงคีรี อำเภอศรีสาคร  จังหวัดนราธิวาส
โทรศัพท์/โทรสาร 0 7356 1007 Email:Chengkiri123@gmail.com